Menú
Política de privacitat

FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA ILLES BALEARS (FECIB)


N.I.F.: G-57.562.373

Inscrita en el Registre Únic de Fundacions de las Illes Balears, número 100000000281 el 2 de març de 2010.

Direcció: C/ Gremi de Passamaners numero 5,3r 2a - Polígon Son Rossinyol

07009 de Palma (Illes Balears)

Telèfon: 971 799 406

Correu electrònic: fundacio@fecib.net

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: dpo@fecib.net


FINALITAT


La finalitat principal per a la qual tractarem la informació dels nostres alumnes i dels seus pares i tutors, és per a gestionar i mantenir els nostres centres, així com proporcionar-vos els serveis que ens hagi sol·licitat i poder oferir-vos unes millors prestacions en l’àmbit dels serveis en activitats escolars, formatives, culturals, musicals, esportives, socials i d’esplai i temps lliure oferts pels nostres centres.

En el cas que ens proporcionin dades de salut, els tractarem per tal de poder proporcionar a l’alumne la deguda atenció d'acord amb les seves necessitats. Aquestes dades poden referir-se a qualsevol patologia física o psíquica significativa per al correcte exercici de la funció educativa i la prestació dels serveis que ens hagi sol·licitat.

Per tal de de mantenir-los informats i donar a conèixer a la resta de la societat la nostra Fundació i els seus Centres, la seva comunitat estudiantil i les activitats realitzades, sempre que hagi prestat el seu consentiment, utilitzarem les dades a les que ens ha autoritzat per a:

La seva publicació en els mitjans propis de la FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA ILLES BALEARS i en els mitjans dels centres educatius d'aquesta, com són publicacions en format de paper (revistes, agendes escolars, tríptics), pàgines web, revistes electròniques, així com en blogs i xarxes socials en les quals estiguin inscrits la Fundació i els seus Centres.

Teniu en compte que les xarxes socials i blogs poden pertànyer a empreses que no ofereixin un nivell de protecció adequat, en ubicar les dades a països no reconeguts per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades com que ofereixen un nivell de protecció adequat. Recomanem que revisi les polítiques d'aquests comptes, especialment les referides a la privacitat.

Pot consultar els centres educatius de la Fundació en la seva pàgina web www.fecib.net.

En cada pàgina web, tant de la Fundació com de cada centre, podrà consultar la llista de webs, xarxes socials i blogs dels quals disposen cadascuna d'elles.


ELS MITJANS PROPIS DEL FECIB SON:


Pàgina web: www.fecib.net

No disposem de blogs.

Disposem de comptes en les següents xarxes socials:

Xarxa social

Enllaç

Identificador

Twitter

https://twitter.com/FECIBescoles

@FECIBEscoles

Facebook

https://www.facebook.com/FECIBescoles

@FECIBEscoles

Instagram

https://www.instagram.com/fecib_escoles/

fecib_escoles


La distribució al resta de participants en activitats organitzades per la FECIB i els seus Centres, als seus pares o tutors legals i al personal de la Fundació.

La seva exposició en zones d’accés públic dins de les nostres instal·lacions.

La publicació en medis de difusió pública no comercial o a les revistes o publicacions d’àmbit educatiu.

També tractarem les seves dades per atendre les seves sol·licituds i consultes dirigides al FECIB.

Si ens proporciona el seu currículum tractarem les seves dades per a la gestió de la nostra borsa de treball.


LEGITIMACIÓ


Obligació legal aplicable

Correspon a totes aquelles dades sol·licitades pels centres educatiu als alumnes i als seus representants legals, que són necessaris pel correcte exercici de la funció educativa com poden ser les dades identificatives de l'alumne i la seva família; característiques personals; etc.

Aquesta obligació ve donada per la disposició addicional 23 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE). Així mateix, poden existir altres obligacions legals aplicables a l'entitat que exigeixin la captura i/o conservació de les dades, per exemple, sobre la conservació de factures.

La mateixa Llei legitima el centre educatiu en la recollida de les dades de salut en la mesura que siguin necessaris per a l'exercici de la funció educativa.

Protecció d’interessos vitals

Salvaguarda de la salut dels alumnes en el tractament de dades de salut.

Ejecció d’un contracte

Correspon a l’atenció de qualsevol servei i sol·licitud realitzada al FECIB

En particular al serveis, no inclosos en l’exercici de la funció educativa, que proporcionen els Centres i que ens sol·liciti, como per exemple serveis de menjador i custòdia, assistència a activitats extraescolars, etc.

També aquells que sol·liciti directament als nostres serveis centrals, ja sigui presencialment com per mitjans electrònics.

En el cas en què sol·liciti la seva incorporació a la nostra borsa de treball, fent-nos arribar el seu currículum.

Interès legítim del Responsable del Tractament

Correspon als serveis educatius sol·licitats expressament per a vostè.

També en el cas d'enviament d'informació de les activitats i serveis oferts pel nostre Centre, quan Vostè ha participat en alguna de les jornades de portes obertes que realitzam.

Consentiment de l’Interessat

Correspon a aquells tractaments per als que se sol·licita el consentiment exprés per a poder-los realitzar. Els tractaments principals identificats són:

Publicació de dades de l'alumne/a, com són noms i estudis que cursa, així com gravacions audiovisuals i imatges en els mitjans propis de la FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA ILLES BALEARS, entitat titular del Centre, així com en els mitjans dels centres educatius d'aquesta, com són publicacions en format de paper (revistes, agendes escolars, tríptics), pàgines web, blogs i comptes a les xarxes socials en què estiguin inscrits, amb la finalitat de mantenir-los informats i donar a conèixer a la resta de la societat, els serveis oferts i les activitats realitzades. Més informació a l’apartat FINALITAT.

Distribució de les dades identificatives, les gravacions audiovisuals i les imatges a la resta d’alumnes, als seus pares o tutors legals i al personal del centre.

Publicació d’imatges, les gravacions audiovisuals i el nom de l’alumne/a, així com els estudis que realitza en medis de difusió pública no comercial o a les revistes o publicacions d’àmbit educatiu.

Exposició de les dades dels alumnes a zones d’accés públic dins les nostres instal·lacions, incloses les imatges i les gravacions audiovisuals.

Tractament de les dades de salut de l'alumne/a.

Tractament de dades per part del departament d'orientació.

Si ens proporciona el seu currículum per formar part de la nostra borsa de treball.

També cedim les seves dades, més informació a l'apartat "COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS", si vostè ha donat el seu consentiment a:

les associacions de mares i pares dels nostres Centres Educatius.

a les companyies que gestionen les assegurances d’alumnes.


TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES


Mantindrem les seves dades personals en la mesura que els necessitem per tal d'utilitzar-les per a la finalitat per a la qual varen ser obtingudes i segons la base jurídica del tractament que se li aplica. Les conservarem mentre hi hagi una relació contractual i/o comercial, o vostè no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades.

Específicament s'estableixen els següents criteris per les dades que s’indiquen dels alumnes i pares/tutors del centres educatius:

Les dades incloses en els processos d'admissió seran cancel·lades una vegada finalitzats els procediments administratius i judicials de reclamació.

Els exàmens dels alumnes es mantendran fins que finalitzi el període de reclamacions.

Les dades de l'expedient acadèmic, especialment aquells que siguin necessaris per a poder proporcionar-li els certificats acadèmics que pugui sol·licitar-nos, es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat i en tot cas durant el període de temps mínim a què estigui obligat el Responsable.

De la mateixa manera, amb fins històrics de les activitats de centre, es conservaran els enregistraments audiovisuals i imatges juntament amb la identificació de a qui corresponen, llevat que l'interessat sol·liciti la seva supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament.

Si ha sol·licitat la seva incorporació a la nostra borsa de treball, havent-nos presentat el seu currículum, aquestes dades es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió o considerem que el seu perfil no és adequat a les nostres necessitats, en tot cas durant el període de temps mínim a que vengui obligat el Responsable.

La resta d'informació produïda durant la permanència en els nostres centres serà destruïda passat un curs escolar des de la fi de la seva estada als mateixos.


COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS


Els destinataris de les dades personals són les persones físiques i jurídiques que presten serveis per a l'Entitat, aquelles a les quals l'Entitat presta els seus serveis, així com les autoritats i organismes administratius estatals i autonòmics, en el cas que la cessió sigui legalment exigible o necessària per al desenvolupament adequat dels serveis encomanats.

En particular es comunicaran les dades personals a les entitats que correspongui segons la normativa vigent en matèria d'educació.

Les seves dades personals s'han de transmetre o de traspassar a tercers quan això sigui necessari a efectes de la tramitació contractual o de la facturació o bé sí ho ha autoritzat prèviament.

Comunicarem les dades, incloses les de salut, i només aquelles que siguin necessàries, als serveis mèdics i d'urgències que hagin d'intervenir en cas d'incidència de salut, i seran posades en coneixement del personal del centre que hagi de conèixer-les per a una correcta atenció de l'alumne/a i poder reaccionar davant de qualsevol incidència. En la resta dels casos, el centre no cedirà les dades de salut de l'alumne/a tret que ho hàgiu autoritzat prèviament o hi hagi qualsevol altra circumstància que legitimi la cessió (com pot esser una obligació legal aplicable).

En el marc de la matriculació de l'alumne/a, o mitjançant una sol·licitud específica, les seves dades es cediran a les següents entitats si vostè ha autoritzat això expressament:

A les associacions de mares i pares del seu Centre, dades personals del alumnat i dels seus pares o tutors, com són les dades identificatives, de contacte, el centre i curs escolar i la assistència a activitats subvencionades o organitzades per aquesta associació amb l’objecte de poder participar i dur a terme la realització d'activitats o esdeveniments dins de les seves funcions pròpies.

Si no accedeix a aquesta cessió de dades no podrà pertànyer a aquesta associació i gaudir dels serveis que ofereix.

A la companyia que gestiona l’assegurança d’alumnes li comunicarem les dades exclusivament necessàries per poder gaudir d’ aquesta assegurança.

Si no accedeix a aquesta cessió de dades no podrà fer us d’ aquesta assegurança

Pot consultar la identificació de l’entitat que correspon a un centre a la web del mateix, veure apartatEls nostres centres”.

També, si en el procés de matriculació o en qualsevol moment ha proporcionat el seu consentiment per determinats tractaments de les dades, veure apartat "Consentiment de l'Interessat", aquests podran ser distribuïts als alumnes, els seus pares i tutors legals i al personal, així com publicats en els següents mitjans d'accés públic:

Zones d’accés públic del centre.

Mitjans de difusió pública no comercial o a revistes o publicacions d’àmbit educatiu.

Web, xarxes socials i blogs, de la FECIB i dels seus Centres Educatius (veure apartat FINALITAT per a més informació).

Publicacions en paper del Responsable i els seus Centres Educatius, com són revistes, agendes escolars i tríptics (veure apartat FINALITAT per a més informació).

La informació personal estarà a disposició de les administracions públiques, jutjats i tribunals, així com de les forces i cossos de seguretat de l'Estat per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les seves dades.


TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es realitzen transferències internacionals.


US DE COOKIES


El lloc web www.fecib.net no utilitza cookies, només les tècniques imprescindibles per al seu funcionament, ni qualsevol altre sistema que permeti obtenir informació personal de l'afectat sense el seu consentiment.

Us de cookies quan enllaçam amb tercers

Es podrien instal·lar cookies de tercers en el cas en què l'usuari utilitzi les pàgines de què disposam a les xarxes socials. Aquestes cookies no són instal·lades per nosaltres sinó per les pròpies xarxes socials, de manera que, per conèixer més sobre elles, es recomana visitar les pàgines webs d'aquestes eines socials les quals es faciliten a continuació:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/privacy

Instagram: https://help.instagram.com

YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

Quan us connectau a la aplicació de gestió educativa de la Conselleria mitjançant l’opció GESTIB, a la web https://www3.caib.es/xestib/, del Govern de les Illes Balears, també pot ser que s’instal·lin cookies. Pot consultar la seva política a: https://www3.caib.es/xestib/external/politicaCookies.


DRETS


Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades, així com retirar el consentiment, mitjançant les direccions postals i electrònica indicades en el apartat RESPONSABLE, o al correu electrònic del DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES, que pot trobar al inici d’aquest document.

També té dret a reclamar davant de l’Autoritat de Control, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Pot consultar més informació sobre els seus drets a www.aepd.es.

En l'exercici dels seus drets ha de identificar-se, incorporant còpia de DNI o d'un document oficial vàlid que l'identifiqui, així com especificar clarament el dret que s'exerceix.

Si ho desitja disposam de formularis que pot sol·licitar a les nostres oficines i a la direcció de correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades, indicades a l’inici del present document.


OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS


Les dades sol·licitades en els formularis marcats com a obligatoris s'han d'omplir i, en el cas que no els proporcionessin el Responsable podrà al seu únic criteri denegar el corresponent servei.

No és obligatori omplir les dades no marcades com a obligatòries, encara que se'ls recomana fer-ho, per tal de poder oferir-los unes millors prestacions en l'àmbit dels serveis que oferim.

En cas que ens proporcioni dades de terceres persones, vostè es responsabilitza d’haver obtingut el seu consentiment, de que les dades siguin correctes i verídiques i d’informar-les sobre els extrems recollits en aquest document.

Vostè respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat i actualització de les dades facilitades, reservant-se el Responsable el dret a excloure dels serveis registrats a tot aquell que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Vostè accepta les condicions establertes en signar els documents que els hi lliurem o en prémer el botó corresponent als formularis web de recollida de dades.


MESURES DE SEGURETAT


Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, d'acord amb el que estableix la legislació vigent i la resta de legislació aplicable, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers.

El responsable del tractament i els qui intervenguin en qualsevol fase del tractament de dades estan obligats a guardar el degut secret professional.


MODIFICACIONS D'AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT


Revisarem i actualitzarem la informació de privacitat quan es produeixin modificacions en la legislació, en algun dels procediments de tractament d'informació personal o sigui necessari com a conseqüència de les revisions periòdiques que realitzarem, en aquest cas ho informarem a la data de l'última actualització que es troba a l'inici d'aquest document.

Us recomanem revisar periòdicament aquesta política de privacitat.